Bijdrage beleidsbegroting 2017

Vorige week is de beleidsbegroting 2017-2020 uitvoerig besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. Voor het eerst sinds jaren zijn er geen nieuwe bezuinigingsmaatregelen nodig. De gemeenteraad heeft ingestemd met deze begroting. Leo Janssen van Lokaal-Hengelo heeft tijdens zijn bijdrage zijn zorgen geuit over o.a.  de leegloop in de binnenstad en de stijgende armoede in Hengelo. Maar liefst 1 op de 6 huishoudens in Hengelo leeft onder de armoedegrens!

Via het Financieel Portaal kunt u zien hoe Gemeente Hengelo ervoor staat

Lees hieronder de volledige bijdrage van Lokaal-Hengelo.

Bijdrage beleidsbegroting 2017-2020        

Gemeenteraad 8 november 2016

Voorzitter, de beleidsbegroting 2017-2020 geeft de plannen van dit college weer voor de komende jaren en de financiële stand van zaken. Wat betreft het laatste, die is, volgens de beleidsbegroting, op orde. Er zullen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 geen nieuwe bezuinigingsmaatregelen meer hoeven worden genomen.

Afgelopen juli hebben wij een bijdrage aan de kadernota 2017-2020 geleverd. Deze kadernota was het gevolg van de beleidsbegroting 2016-2019. Is er nu veel veranderd van beleid? Wij denken zelf van niet of het moet zijn dat de bezuiniging op het Rabotheater van € 50.000, – geschrapt is en daar zijn wij blij mee.

Waar wij als Lokaal-Hengelo niet blij van worden is de nog steeds stijgende armoede in Hengelo. Steeds meer mensen worden afhankelijk van de bijstand en/of bijdragen zoals de Voedselbank en in de laatste jaren in leven geroepen stichtingen. Toch stijgen de woonlasten voor de burgers met 0.9% tot 1,5%. Wij maken ons grote zorgen en denken dat de – vooral stille – armoede alleen nog maar zal toenemen, zoals de harde cijfers dit al aangeven. Een stijging van 9% van het aantal huishoudens in Hengelo dat sinds 2013 onder armoedebeleid valt. Ruim 16,6% (6200 huishoudens) dat is 1 op de 6 van alle huishoudens in Hengelo. Niet iets om trots op te zijn. De Hengeloërs zien hun woon- en belastingdruk de komende jaren stijgen.  Voor de huurders, die het steeds moeilijker hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, zal dat moeilijk te verteren zijn. Ook gaan de afvaltarieven stijgen, omdat de kosten voor het ophalen en verwerken met name verpakkingsafval zijn gestegen. Volgens de wethouder komt dit omdat Hengeloërs sinds de invoering van Diftar steeds beter afval scheiden. Moeilijk te verteren en iedereen mag daar zijn eigen conclusie uit trekken.

Verder blijven wij, en met ons de burgers in Hengelo, onze zorgen uiten over de leegloop van de binnenstad, parkeertarieven, maar ook het door de burgers niet gewenste Stadskantoor, het financiële drama dat Warmtenet heet en de burgers al veel geld heeft gekost, de grote leningen aan Welbions, en vooral ook het niet functioneren van het dualisme in de Hengelose politiek.

Voorzitter, onlangs werd er door de werkgroep Democratie & Bestuur van de VNG een oproep gedaan voor een betere ontwikkeling van de lokale democratie: met als kern de vernieuwing op maat. Democratie is het recht om mee te denken en mee te doen, recht op invloed op politiek en bestuur, op zeggenschap  over je eigen leefomgeving. In Hengelo blijft dat moeilijk. Er moet meer ruimte komen voor nieuwe vormen van bestuur en politiek om burgers bij belangrijke zaken te kunnen betrekken, en ruimte voor andere vormen van democratie om zo maatschappelijke opgaven lokaal op maat aan te kunnen pakken. Wij zijn daar een groot voorstander van, misschien moeten we wel voor zwaarwegende thema’s zoals Warmtenet of Stadskantoor  de burgers mee laten beslissen.

  • gemeentebestuur die in rol, inrichting, proces en praktijk, starten met de wensen en verwachtingen van de inwoners van Hengelo
  • nieuwe interbestuurlijke verhoudingen, waarin gelijkwaardigheid, transparantie en samenwerking met inwoners en hun vertegenwoordigers centraal staan
  • en zeker een flexibeler inrichting van het lokale bestuur in Hengelo

Nu staat de begroting 2017-2010 in het licht van het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen aan de slag voor een energiek en aangenaam Hengelo’. De vraag is nog steeds, hoe energiek en hoe aangenaam is Hengelo geworden na bijna 3 jaar SP, CDA, PvdA en D66? Dit college heeft de focus op de binnenstad gezet, dit om het aantrekkelijker te maken. Daar zien we helaas weinig van terug en Lokaal-Hengelo zou graag zien dat er een fundamentele kosten/baten discussie komt over gratis parkeren voor de binnenstad voor alle parkeerplekken in de openbare ruimte. Zodat het interessant wordt voor mensen om naar de binnenstad te gaan, dit is weer goed  voor de huidige en toekomstige middenstand. Het peperdure stadskantoor voorziet de ambtenaren straks wel van een gratis parkeergarage. daar waar burgers en passanten, die we zo hard nodig hebben voor het bezoeken van de binnenstad, moeten betalen voor parkeren.

Ook blijven wij ons nog steeds zorgen maken over de warenmarkt, tarieven zijn verhoogd en de gaten worden steeds groter en er zijn steeds minder kramen. Steeds minder kramen maar wel hogere tarieven, dat kan niet goed gaan. Houden we straks alleen nog maar  de standaardkramen over? En dat is nu al het geval. Ook zijn wij nog steeds voorstander van het versneld invoeren van de lintmarkt en verkleinen en andere invulling van het marktplein. Net als meer geld en speelruimte voor onze kinderen door creëren van meer en grotere speelplekken. Deze keuzes worden niet gemaakt. Er worden verkeerde keuzes gemaakt en er wordt teveel geld besteedt aan zaken waar we in Hengelo nauwelijks iets voor terug zien. Het geloof in de politiek bij de burgers in Hengelo verdwijnt. Lokaal-Hengelo kiest daarom voor échte democratie, participatie en kanteling.