Met de billen bloot voor de Binnenstad

In de ingelaste gemeenteraadsvergadering van 11 juli jl. ging het over het jaarverslag en jaarrekening van 2016. Ingepland was een uur. Of je een vergadering, waar belangrijke zaken aan de orde komen, kunt plannen? Het duurde dus ook flink langer. Fracties keken terug en moeten constateren dat het college (wethouder van financiën Mariska ten Heuw, SP) de gemeenteraad gewoon voor de gek heeft gehouden als het gaat om de vrijval van € 4,6 miljoen in relatie tot de bezuinigingen die de laatste jaren zijn opgelegd. Ze was niet van plan om daar haar excuses voor aan te bieden en de oppositie vond het niet nodig om met een motie van afkeuring te komen. Wel wat brommen voor de bühne maar daar bleef het ook bij.

Vragen? geen vragen!

Zo was deze wethouder ook niet van plan om antwoord te geven op de vraag van onze fractievoorzitter Leo Janssen hoeveel ruimte er nu echt was voor nieuw beleid? Hij moest dat maar zelf uitrekenen. Ook na herhaald verzoek kwam er geen antwoord. Ook de voorzitter van de gemeenteraad,  Burgemeester Sander Schelberg,  vond het blijkbaar niet belangrijk genoeg om de wethouder tot orde te roepen en te sommeren om gewoon antwoord te geven. De vraag werd gesteld omdat er onduidelijkheid is over hoeveel er nu echt voor nieuw beleid beschikbaar is.

Extra geld voor de binnenstad

Lokaal-Hengelo had namelijk, mede ondersteund door Lid van Veen, een amendement (zie onder) ingediend om van de vrijgevallen € 4,6 miljoen   een flink gedeelte niet in de pot algemene reserve te stoppen maar al te reserveren voor de binnenstad. Zeker omdat de binnenstad een hot item gaat worden voor de komende verkiezingen. Nu al zijn er partijen, zoals het CDA, die met veel mediabombarie € 6 miljoen willen gaan investeren in de binnenstad en het daarna snel weer laten afweten. https://www.lokaal-hengelo.nl/binnenstad-biedt-er-meer-e-6-miljoen/ Of Pro Hengelo die zelf € 66 miljoen wil gaan investeren maar niet zegt waar het geld vandaan moet komen, laat staan of deze plannen wel realistische zijn? En dan hebben we het nog niet over het onzalige idee van de VVD met haar zweeftrein van meer dan € 100 miljoen. Nee, dan was het amendement van Lokaal-Hengelo een veel duidelijkere signaal naar de Hengelose burgers. Wij willen gaan investeren in de binnenstad en maken daar nu al een potje voor zodat het ook duidelijk is.

Iedereen roept, maar niemand wil echt geld vrij maken voor de binnenstad

Wat schets onze verbazing:  Onder aanvoering van de SP, die er mede voor gezorgd heeft dat de binnenstad één grote leegloop is geworden en € 17 miljoen van Warmtenet door het putje heeft laten spoelen, wilde men zich niet nu al vastleggen. De SP maakte wel duidelijk dat ze weinig hebben met de binnenstad en ook D66 wilde na herhaalde uitleg gewoon niet begrijpen dat als je iets wilt, daar wel budget voor moet zijn. De gevraagde hoofdelijke stemming (ieder raadslid moet dan mondeling zeggen of ze voor of tegen zijn) was duidelijk. Buiten Lokaal-Hengelo en Lid van Veen wilde niemand het amendement steunen. Dat betekent, dat buiten deze twee partijen nog niemand financieel iets heeft met de binnenstad.

Volgende week dinsdag is de bespreking van de kadernota 2018-2021 en dan zullen de andere partijen toch écht met de billen bloot moeten hoeveel  de binnenstad van Hengelo hen nu waard is.

Voor onze fractievoorzitter was het gisteravond een déja vu. Ook in 2010 waren SP, D66,  maar vooral de burgers van Hengelo tegen het bouwen van het stadskantoor en we weten hoe het afgelopen is. Hopelijk gaat dit niet zo met onze binnenstad.

Weer een kritische beschouwing van onze redactie

AMENDEMENT: Aanpassing besteding positief resultaat

De raad van de gemeente Hengelo, in vergadering bijeen op 11  juli 2017,

Constaterende dat:

 • Het voorliggende jaarverslag en jaarrekening 2016 aangeeft dat er een extra vrijval van € 4,6 miljoen kan worden ingeboekt;
 • Het positieve resultaat hiermee op circa € 6,1 miljoen uit gaat komen;
 • Het college voorstelt om € 5,6 miljoen van dit overschot over te hevelen naar de algemene reserve;
 • De algemene reserve ultimo 2016 hiermee uitkomt op circa € 15 miljoen;
 • Dit beduidend hoger is dan ingeschat en ver boven het minimum weerstandsvermogen. 

Overwegende dat:

 • De binnenstad in Hengelo dringend behoeft heeft aan extra financiële impulsen;
 • Vooral het marktplein en omgeving als eerste een facelift nodig heeft;
 • Dit ook een wens van de binnenstadondernemers verenigd in de SCH en de burgers van Hengelo is;
 • Nu alleen nog maar cosmetische ingrepen zijn gedaan;
 • Met een flink extra budget en een heldere visie er veel kan worden gedaan aan de binnenstad;
 • Z.s.m. te beginnen bij het marktplein e.o.;
 • Daarvoor nu financiële keuzes moeten worden gemaakt.  

Wijzigt het jaarverslag en jaarrekening als volgt:

 • Bij beluit nummer 4:
 • € 4.5 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve ‘Ruimtelijke kwaliteit binnenstad;
 • € 1,5 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens,

Lokaal-Hengelo                     Lid van Veen

 

Leo Janssen                          Ben van Veen

Fractievoorzitter                    Raadslid