De Hengelose woekercontainer

Hengelo –  Leo Janssen, LokaalHengelo en Ben van Veen, Lid van Veen zijn niet te spreken over de wijze waarop het college de terugkeer van de grijze container wil gaan organiseren. Ze hikken aan tegen de rechtsongelijkheid die er door ontstaat, maar zien ook onverklaarde verschillen in het prijsregime en hebben moeite met de ophaalfrequentie. Deze drie onderwerpen zijn aanleiding voor de beide raadsleden om er schriftelijke vragen over te stellen. Janssen: ‘We moeten er alert op zijn dat de herintroductie van de grijze (woeker) container geen pyrrusoverwinning is’.

Dure wolf in schaapskleren

Janssen en Van Veen denken anders dan het college als het gaat om de terugkeer van de grijze (woeker) container en doen deze af als een wolf in schaapskleren. Het is een heel dure wolf in schaapskleren! Zelfstandig gemeenteraadslid Ben van Veen: “Niet alleen vanwege zijn misleidende uiterlijk, maar ook vanwege zijn prijskaartje en houdbaarheidsdatum” . Van Veen en Janssen maken uit documenten van het college op dat het college er veel aan gelegen is om het afvaldossier vlot te trekken, maar zien nog steeds geen heil in de gekozen oplossingsrichting . Dat heeft alles te maken met de kosten en de ophaalfrequentie. Twee punten waar de twee raadsleden zich al eerder kritisch over uit lieten. Janssen: “Deze  oplossing is ” vlees nog vis” en natuurlijk niet voor niets zo duur. Dat het zo duur is, heeft uiteraard alles te maken met het feit dat het college met deze oplossing twee afvalverwerkingssystemen naast elkaar laat functioneren. Dat is inefficiënt en daardoor extra duur” .

Onverklaarde prijsverschillen

Veel te duur dus, maar dat niet alleen. Ook het prijskaartje en dan met name de verschillen daarin roepen vraagtekens op. Janssen: “De onverklaarde prijsverschillen en de ophaalfrequentie wekken de indruk dat het college een ontmoedigingsbeleid voert en er naar toewerkt om het afvaldossier over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heen te tillen. Dat mag niet gebeuren”. Van Veen: “Er is gewoon nog steeds teveel onduidelijk. Hoe kan het bijvoorbeeld dat een grijze 140 liter container met een capaciteit van 59 kilo duurder is dan een 240 liter container met een capaciteit van 56 kilo ? Dat is helemaal vreemd als je je bedenkt dat de verwerkingskosten bij Twence per kilogram gaan?”  Het raadsduo wil  weten of inwoners die ontheffing hebben gekregen voor het vaste tarief van de afvalstoffenheffing in de nieuwe situatie ook ontheffing krijgen op het toekomstig vaste tarief van de grijze container en hoe het college denkt over de consequenties van de lage ophaalfrequentie voor grote gezinnen en inwoners met veel medisch afval. Janssen en Van Veen: “Deze de  hemel in geprezen  “oplossing” dupeert veel en veel teveel Hengeloërs. Zij verwachten dat dit de nodige reparatiemoties en amendementen gaat opleveren”. Onafhankelijk onderzoek naar nascheiden zou een betere optie zijn.

 Vragen over de terugkeer van de grijze container

Geacht college, 

Uit recente berichtgeving van de TCTubantia (zie: https://www.tubantia.nl/hengelo/hoera-de-otto-in-hengelo-komt-weer-terug~a79a8591/ ) zou zo maar de indruk kunnen ontstaan dat er in het afvalbeleid een belangrijke beslissing is genomen ten gunste van de Hengeloërs die hun afval willen blijven aanbieden met de oude vertrouwde grijze bak en/of deze terug willen. Het lijkt er namelijk op dat de grijze container terug komt, maar niets is minder waar. 

De grijze container komt helemaal niet terug. In de plaats van de grijze container introduceert het college een nieuw fenomeen “de woekercontainer“. Een container die met recht een “wolf in schaapskleren” kan worden genoemd. Niet alleen vanwege zijn misleidende uiterlijk, maar ook vanwege zijn prijskaartje en houdbaarheidsdatum. Dit alles is af te leiden uit uw notitie van 26 september 2017 alsmede uit uw brief van 17 oktober 2017. Een slimme truc om het hoofdpijndossier – dat uw afvalbeleid geworden is – over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen heen te tillen. LokaalHengelo en Lid Van Veen zien in “de woekercontainer” een ontmoedigingsmaatregel. Zogenaamd om Hengeloers te laten wennen aan het principe van omgekeerd inzamelen en om die reden extra duur gemaakt 

Over de kosten gesproken en geschreven. Deze zogenaamde keuze oplossing is – naast vlees noch vis – natuurlijk niet voor niets zo duur. Dat het zo duur is, heeft naast ontmoedigen uiteraard alles te maken met het feit dat het laten functioneren van twee afvalverwerkingssystemen naast elkaar wat inefficient, en daardoor extra duur is. 

Maar Lokaal Hengelo en Lid Van Veen zien ook andere ongewenste neveneffecten ervan en hebben daarom de volgende vragen aan het college: 

Vragen over optredende rechtsongelijkheid 

1. Is het college zich er van bewust dat er nu een rechtsongelijkheid ontstaat omdat kapitaalkrachtige mensen, die de extra  kosten wel kunnen betalen, nu voorgetrokken gaan worden? Zo nee, hoe ziet het college dit dan wel? Zo ja, hoe gaat het college ouderen en gehandicapten – die het meeste belang hebben bij de grijze bak, maar deze zich waarschijnlijk niet kunnen permitteren – compenseren (bijvoorbeeld via het armoedebeleid)? 

Vragen over de prijs(verschillen) 

1. Hoe ziet de (gedetailleerde) onderbouwing van de gestelde prijzen er uit? 

2. Waarom is een 140 liter grijze container per jaar €36,- net zo duur als een 240 liter versie? 

3. Krijgen inwoners die ontheffing hebben op het vaste tarief van de afvalstoffenheffing ook ontheffing op het vaste tarief (€36,-/jaar) van de grijze container? 

4. 1.430 inwoners hebben een eigen gechipte container, die ze mochten houden, en nu hun eigendom is. Waarom moeten deze inwoners voor iets dat hun eigendom is gaan betalen? 

Vragen over de containercapaciteit 

5. Een 140 liter container heeft een capaciteit van 59 kilo en een 240 liter container, een capaciteit van 56 kilo. Waarom is de 140 liter container – indachtig het feit dat de verwerkingskosten bij Twence per kilogram gaan – dan duurder? 

6. Gelezen bovenstaande vraag een voor de hand liggende volgende vraag: Kunnen inwoners de containers (kosteloos) omruilen voor een grotere casu quo kleinere? 

7. Volgens het uitvoeringsbesluit mogen de containers 70 kilo wegen. Dat is respectievelijk voor de 140 liter en de 240 liter container een verschil van 11 en 14 kilo. Hoe verklaart het college het verschil tussen de kilocapaciteit van de containers en de 70 kilo uit het uitvoeringsbesluit en waarom kiest het voor 70 kilo, waar andere gemeenten – omwille van bijvoorbeeld het hefvermogen van de afvalvrachtwagen – met 80 kilo werken ? 

Vragen over de ophaalfrequentie 

8. Eén keer per 8 weken ledigen is volgens ons in strijd met de wet Milieubeheer. Hoe is de voorgenomen ophaalfrequentie dan te verantwoorden? Let wel, de gemeente Hengelo geeft zelf in het document “scenariokeuze afvalloos Hengelo” aan dat vanuit het oogpunt van volkshygiëne containers 1 keer per week geleegd moeten worden. 

9. Bent U het met ons eens dat door de lage ledigingsfrequentie grote gezinnen en inwoners met veel (medisch) afval alsnog met afvalzakken moeten slepen en dus meer gaan betalen zonder het volledige gemak van de grijze bak? Zo ja, hoe gaat U dat compenseren? Zo nee, waarom niet? Wat zijn dan volgens U de consequenties voor de regeling voor mensen met veel medisch afval? Graag uw uitgebreide/onderbouwde reactie hierop. 

Meten is weten 

10. Is het college bereid om een 0-meting laagbouw grijze bak versus ondergrondse container uit te voeren. Dit indachtig het feit dat de grijze container zonder de Diftar-maatregel, het meest geschikt voor het nascheiden  per maand van  restafval is. Zo ja, per wanneer start U deze 0-meting? Zo nee, waarom niet? 

LokaalHengelo en Lid Van Veen kijken met belangstelling uit naar uw reactie en gaan er vanuit dat deze z.s.m. voor de behandeling van dit onderwerp in de Politiek Markt naar ons toe zal komen.. 

Met vriendelijke groet, 

Namens LokaalHengelo     en               Lid van Veen, 

Leo Janssen,                                             Ben van Veen 

Fractievoorzitter                                     Raadslid

 

Bekijk de vragen online: Vragen over terugkeer grijze container 28-10-2017