Fiasco op de politieke markt afvalbeleid

LokaalHengelo is van mening dat de politieke markt van 19 december j.l. een totaal fiasco is geworden. Er was gekozen voor een wat andere opzet dan gebruikelijk bij een politieke markt. Raadsleden en fractievertegenwoordigers die zich hadden verdiept in de stukken van de PM en daar een mening over hadden willen geven kwamen bedrogen uit. De gastspreker die uitleg kwam geven over de gebruikte statistische methodes bij het verwerken van de gegevens van het Hengelo Panel had zijn uitleg beter op papier kunnen zetten, dan hadden alle fracties in een paar minuten de materie tot zich kunnen nemen.

Nu werden wij getrakteerd op een langdradig verhaal in het tempo van een kreupele naaktslak en ondanks dat de voorzitter van de vergadering een paar keer verzocht het verhaal af te ronden bleef de spreker rustig doorpraten. Wethouder van Wakeren ging toen nog eens de teksten die al op papier stonden oplezen, naar mening van LokaalHengelo volkomen overbodig en al met al was hierdoor  bij voorbeeld geen tijd voor de heer van Essen als inwoner om zijn verhaal te doen en ook LokaalHengelo kreeg niet de gelegenheid om zijn standpunten t.a.v. de afvalmonitor duidelijk te maken. Microfoon onder de neus en na een paar woorden werd de microfoon al weer weggetrokken.

Kortom: een volstrekt waardeloze Politieke Markt. Advies van LokaalHengelo: bij toekomstige Politieke Markten geen sprekers meer uitnodigen en zorgen dat de raadsleden, fractievertegenwoordigers en burgers die willen inspreken voldoende tijd krijgen om hun standpunten duidelijk te maken.

Onderstaand de mening van LokaalHengelo over de afvalmonitor:

Politieke Markt 19-12-2018

Toen ik de stukken van de afvalmonitor gedownload had bekroop mij hetzelfde gevoel dat Pro Hengelo bij een vorige afvalmonitor had: Dit is geen afvalmonitor maar een  reclamefolder voor omgekeerd inzamelen.

Toch maar even de inhoud nader bestudeerd en dan kom ik toch al snel tot de ontdekking dat het wel degelijk als afvalmonitor bedoeld is. Om maar bij het eind te beginnen, de vraag of voor Hengelo het onderzoeksbureau IPR-Normag onderzoek zou moeten doen naar de mogelijkheid en wenselijkheid van nascheiden.  Dit kunnen wij snel beantwoorden: niet doen, weggegooid geld.

Het eerste deel van de stukken is de reclamefolder van Twente Milieu waar nou niet echt veel concreets gezegd wordt, vaagheid en algemeenheden, weinig schokkends te melden. LokaalHengelo werd bijna trots op het feit dat Hengelo op alle fronten beter scoort dan het landelijk gemiddelde. Wat wij missen zijn concrete cijfers over de hoeveelheid bijplaatsingen in Kg. En de extra kosten, die het verwijderen van detroep met zich mee brengt. Hoeveel wordt aangeboden voor hergebruik, hoeveel verdwijnt in de oven. Er wordt ergens wel melding gemaakt van vervuiling van PMD afval en een toename van het aantal partijen welke afgekeurd worden. Hoeveel partijen zijn afgekeurd en om hoeveel kg gaat het. Hoe worden deze partijen verder behandeld, Verbranding???

Dan het rapport van IPR-Normag voor de gemeente Enschede. Dit is waarschijnlijk bij de stukken gevoegd met de bedoeling de goede keuzes van het Hengelose afvalbeleid nader te onderstrepen. Jammer, maar LokaalHengelo ziet een rapport gebaseerd op veronderstellingen, aannames en rekenmodellen die allemaal erop neer komen dat omgekeerd inzamelen het meest efficiënt is. In het rapport wordt telkens gerept over sturingselementen om het gedrag van de inwoners in de wenselijke richting te sturen. Sturingselementen als Diftar en omgekeerd inzamelen blijken in de praktijk niet altijd de juiste uitwerking te hebben. Groepen in de samenleving zien hierin perverse prikkels of zelfs chantagepraktijken.  Dit is voer voor sociologen en psychologen. Als we sommige uitkomsten van dit rapport vergelijken met de praktijkcijfers in Hengelo dan doe ik het bijna in mijn broek van het lachen. Nou is de tijd te kort om het hele rapport te bespreken dat zou een avondvullend programma opleveren daarom licht ik er 1 ding even uit als voorbeeld:

Bronscheiding v.s. Nascheiden

Bij toepassing van bronscheiding en omgekeerd inzamelen blijft er als eindresultaat in 2030 50 kg. restafval over. Volgens de geleerden kun je er dan door dit nog eens na te scheiden  1 kg. recyclebaar materiaal uithalen. Met andere woorden: De inwoners scheiden hun afval in ditscenario bijna perfect, 98%!!  Als ik dan de praktijkcijfers van Hengelo er even naast leg, met name de tabel “Wat zit er nog in ons restafval”, dan zien we dat de Hengelose inwoners ondanks bronscheiding en omgekeerd inzamelen nog steeds ca 50% aan herbruikbare producten in het restafval achterlaten. LokaalHengelo is ervan overtuigd dat bij voortzetting van het huidige beleid in Hengelo nog in geen honderd jaar een scheidingspercentage van 98% gehaald gaat worden.

LokaalHengelo is voor duurzaamheid en vindt dat we ons zo optimaal mogelijk moeten focussen op circulariteit, zoals dat ook de bedoeling van VANG is.  Als 50% van het restafval bestaat uit recyclebaar of anderszins herbruikbare stoffen dan hebben we eigenlijk de plicht om ons restafval door een nascheidingsinstallatie te laten ontdoen van bruikbare materialen.   IPR-Nimag merkt op, dat er in Nederland op dit moment meerdere geavanceerde nascheidingsinstallaties in aanbouw zijn en dat er een aantal al jaren operationeel is, bij Omrin b.v. al sinds 2010. Er wordt meerdere keren in het rapport gesteld dat afvalverwerkers met een nascheidingsinstallatie een concurrentievoordeel hebben en dat is iets om als aandeelhouder van Twence even bij stil te staan..

Teleurgesteld moet LokaalHengelo constateren dat Twenceop dit moment achter loopt op de ontwikkelingen op het gebied van afvalverwerking, maar als ik kijk naar het ambitieniveau van het management van Twence, dan kan ik mij haast niet voorstellen dat zij geen nascheidingsinstalatie willen, maar dat de aandeelhoudende gemeentes deze investering blokkeren . Ik kan mij nog een persbericht herinneren waarin Twence aankondigde eennascheidingsinstallatie te gaan bouwen. Waarom dit plan niet gerealiseerd is laat zich raden…………

Theorie en praktijk. LokaalHengelo is geen voorstander van het inhuren van dure adviesbureaus maar van het bijsturen van hetafvalbeleid door waarnemingen in de praktijk. Waarom zou je opnieuw het wiel uit gaan vinden, er zijnimmers al gemeentes waar hetafvalbeleid op een goede manier gestalte heeft gekregen, laten we daar ons licht eens gaan opsteken. De vraag of de raad eens een werkbezoek zou willen brengen aan de afvalscheidingsinstallatie van AEB in Amsterdam vind LokaalHengelo op zich positief, echter de voorkeur van LokaalHengelo gaat uit naar een bezoek aan OMRIN in Heerenveen, omdat zij al vanaf 2010 ervaring hebben met het nascheiden, en bovendien qua omvang beter passen bij Hengelo dan de kolos AEB in Amsterdam.

Rest mij nog een aantal concrete vragen, waar Lokaal Hengelo graag een concreet antwoord op wil:

  1. Is bij het college bekend wat de totale hoeveelheid aan bijplaatsingen en zwerfafval in 2018 was? Zo ja, om hoeveel Kg. ging dit. Zo nee, waarom niet?
  2. Is bekend wat de samenstelling van dit afval is? Zo ja, hoe ziet dit eruit?  Zo nee, waarom niet?
  3. Is bij het college bekend hoe deze afvalstroom verder is verwerkt? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?
  4. Is bekend wat de kosten van dit geheel zijn?  Zo ja, hoeveel bedroegen die?  Zo nee, waarom niet?
  5. Is bekend hoeveel partijen PMD afval er in 2018 door Attero zijn afgekeurd?  Zo ja, om hoeveel partijen ging dit?
  6. Is bekend om hoeveel Kg. PMD afval dit ging?  Zo ja, hoeveel was dit in 2018? Zo nee, waarom niet?
  7. Zijn de afgekeurde partijen in de verbrandingsoven beland?  Zo ja, waarom?  Zo nee, hoe zijn deze partijen dan verwerkt?
  8. Heeft het college enig idee waarom er op meerdere plaatsen in Nederland miljoenen euros worden uitgegeven voor het bouwen van nascheidingsinstallaties?  (zijn zij nou zo dom of wij nou zo slim?)

 

Namens LokaalHengelo

Roel Jaarsma