nepcontainer???

Aan: Burgemeester en Wethouders van Hengelo
Betreft: onderwerp: raadsbesluit 2183043
Datum: 2 september 2020

Nepcontainer???

Geacht college,

Vaak als ik met mensen over de lokale politiek praat krijg ik opmerkingen te horen als: “het maakt toch niks uit op wie je stemt”, “Ze doen toch nergens wat op uit” of “De politiek is onbetrouwbaar”. In politieke kringen hoor ik al jaren: “We moeten het vertrouwen in de politiek terugwinnen”. 
De enige manier om het vertrouwen in de politiek terug te winnen is zorgen dat je je afspraken nakomt, zorgen dat je betrouwbaar bent. Helaas moeten wij constateren dat de betrouwbaarheid van de Hengelose gemeentepolitiek te wensen over laat.

Ik geef even een voorbeeld:
Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werden we getrakteerd op een publiciteitscampagne met in de hoofdrol de in Hengelo wereldberoemde Jeffrey Spalburg.  Overal kwamen we de stralende lach van de olijkerd tegen die ons blij maakte met het verdwijnen van de restafvalcontainer. Nou, eerlijk gezegd was ik er niet blij mee en datzelfde gold voor heel wat inwoners van Hengelo. Een actiegroep verzamelde bijna 4000 handtekeningen die aan de burgemeester werden aangeboden. Meerdere politieke partijen claimden een oplossing voor de afvalproblemen te hebben en probeerden in de aanloop naar de verkiezingen met hun mening over het afvalbeleid zieltjes te winnen.  Om de bewoners die geen afstand wilden doen van de grijze container tegemoet te komen werd een alternatief bedacht: de keuzecontainer werd geboren. 
In het verslag van de politieke markt welke voorafging aan de raadsvergadering van 19-12-2017 wordt een en ander duidelijk omschreven: “Bij de uitvoering van het omgekeerd inzamelen wordt een keuzemogelijkheid toegevoegd voor bewoners die na 1 juli 2018 nog gebruik willen blijven maken van de grijze container. Deze bewoners kunnen op aanvraag en tegen kostprijs hun grijze container behouden. De kosten worden omgeslagen over degenen die ervoor kiezen om de grijze container te behouden: ‘de gebruiker betaalt’. Uitgaande van kostendekkendheid stellen wij een bruikleenvergoeding voor van €3,- per maand (€ 36,00,- voor een heel jaar) en een ledigingstarief van € 16,50,- voor een 240 liter (is nu € 11,95,-) voor ieder die de grijze container wenst te behouden. De bruikleenvergoeding komt net als het variabele deel van de afvalstoffenheffing niet voor kwijtschelding in aanmerking.  Indien blijkt dat de kosten lager zijn dan begroot, dan kunnen deze nadien verrekend worden zodat de gemeente er geen geld aan verdient. Eventuele meerkosten zullen leiden tot aanpassing in het tarief in het jaar daarna. In de raadsvergadering van 19 december 2017 (onderwerp 2183043) werd het volgende besloten: “De bewoners de keuzemogelijkheid te bieden om na 1 juli 2018 op aanvraag en tegen kostprijs gebruik te blijven maken van de grijze container.”

Voor veel inwoners een opluchting dat ze niet met een lullig afvalzakje hoeven te sjouwen naar een ORAC (Overbodige Rest Afval Container) waar vaak veel rotzooi naast ligt en het regelmatig een smeerbende is.

In augustus heeft het college aan het adviesbureau JMA opdracht gegeven tot evaluatie van het afvalbeleid. Tijdens een politieke markt op 6 november 2019 werd het rapport besproken en dat werd een lachwekkende klucht van het zuiverste water. Wat bleek namelijk? De kosten per huishouden voor het gebruik van de grijze container bleek € 35 te zijn, terwijl de opbrengst voor de gemeente € 70 per huishouden bedroeg. De beleidsambtenaren die de kostprijs voor de keuzecontainer berekenden zaten er dus 100% naast. Als je bij een kostprijsberekening niet binnen een foutmarge van plus of min 25% kunt blijven kun je je afvragen wat er aan de hand is. Is het opzet, incompetentie of een defecte zakjapanner; wie het weet mag het zeggen.

Uiteraard heeft Lokaal Hengelo hier tijdens de politieke markt vragen over gesteld:

LH: “We zien in het rapport, dat er een behoorlijke winst gemaakt wordt op de keuzecontainer, de kosten €35 per huishouden, de opbrengst €70, dat is een winst van € 35 per huishouden, 3800 x 35 is volgens ons een winst van € 133.000”
JMA: “Nee, er wordt geen winst gemaakt bij het afvalbeleid.”           
LH: “Maar als ik iets koop voor € 35 en voor € 70 verkoop maak ik toch winst?”
JMA: “ja, eh, eh, nou eh, het gaat om het totaal. Op het totale afvalbeleid wordt geen winst gemaakt.”
LH: ”Kan wethouder van Wakeren ons misschien vertellen waar de door ons genoemde € 133.000 gebleven is?”
Van Wakeren: “Die gegevens heb ik nu niet paraat, maar daar kom ik op terug.”

We wachten nog steeds op antwoord…………

Een paar maand later bleek er een overschot op de afvalbegroting te zijn van € 179.000, er werd dus wel degelijk winst gemaakt. Om deze ongewenste winst weg te werken stelde de wethouder voor  het kliktarief voor de oracs te verlagen van €1,25 naar €1,00. Dit werd bekend als het “kwartje van Bas.” Tijdens een politieke markt werd het kwartje van Bas getorpedeerd en ons voorstel om het vastrecht voor de grijze container te schrappen haalden raadsleden ongeïnteresseerd de schouders op. 
Dezelfde raadsleden die akkoord gingen met een tarief tegen kostprijs lieten het nu afweten en het te hoge tarief voor de keuzecontainer bleef gehandhaafd.
De raadsleden deden een plas en alles bleef zoals het was.
                               
Ik heb daarom de volgende vragen:

  • Is het college het met mij eens dat de Hengelose politiek hier zeer onbetrouwbaar heeft gehandeld?  Zo nee, waarom niet?
  • Is het college bereid om alsnog de prijs van de keuzecontainer te verlagen tot kostprijsniveau zoals vastgelegd in het raadsbesluit van 19 december 2017?  Zo nee, waarom niet?

Lokaal Hengelo en 3800 benadeelde huishoudens zien met belangstelling uit naar uw antwoord.

Roel Jaarsma,
Lokaal Hengelo