Niet bezuinigen op kwetsbare jongeren

Aan : College van B&W te Hengelo
Van : Seviye van wier-Koca
Datum: 25-05-2022
Inzake: Schriftelijke vragen “Niet bezuinigen onder de kwetsbare jongeren”.

Geacht College,
Uit een groot onderzoek onder achtduizend Twentse jongeren tussen 12 en 16 jaar blijkt dat
de jongeren in Twente minder goed in hun vel zitten dan voor de coronacrisis
Dat het slechter ging met de mentale gezondheid van de jongeren merkten de jeugdartsen
van de GGD eerder op. Helaas werd dit nu onderbouwd en bevestigd met nieuwe cijfers in
de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd, die de GGD Twente op 24 mei 2022 heeft
gepubliceerd.


Uit het onderzoek is gebleken dat de mentale gezondheid van deze jongeren in sommige
gevallen er zo erg op achteruit is gegaan, dat het aantal jongeren in Twente dat met
suïcidale gedachten rondloopt sterk is toegenomen. Jeugdarts GGD “We zien in Twente dat
één op de vijf jongeren er de laatste twaalf maanden serieus over heeft nagedacht om een
einde aan hun leven te maken.”
www.twentsegezondheidsverkenning.nl
● Aantal jongeren met een verhoogde kans op psychosociale problemen is opnieuw
gestegen.
● Aantal jongeren met verhoogde emotionele problemen, zoals angst en
depresessieve gevoelens en gedragsproblemen zoals ernstige driftbuien of ernstig
opstandige gedrag is toegenomen.
Lokaal Hengelo heeft de volgende vragen aan het college:

 1. Is het College het met ons eens dat de door de raad goedgekeurde –
  Beleidsbegroting 2022-2025https://begroting.hengelo.nl/bijlage/maatregelenpakketsociaal-domein om € 2,43 miljoen aan bezuinigingsmaatregelen in te gaan zetten in
  2022 onder Jeugd en WMO, hiermee de problemen onder de jeugd juist gaat
  verslechteren? Zo ja, hoe kunnen we dit oplossen?
 2. Is het College het met ons eens dat met de signalen die de Jeugdartsen bij de GGD
  ontvingen, en de zorgen van de cliëntenraad Sociaal Domein 2021-12-14 Advies
  Adviesraad Sociaal Domein Regiovisie Jeugdhulp Twente (3351811) de
  bezuinigingen on hold gezet moeten worden tot wij de problemen onder de jeugd
  beter in beeld hebben.
 3. Is het College het met ons eens, dat met de bezuinigingen uit het maatregelenpakket
  sociaal domein, in de toekomst de gemeente met de informatie van nu, duurder uit
  kan komen als de problematiek onder deze jongeren verergert?
 4. Is het College bereid om op korte termijn met de raad hierover in gesprek te gaan,
  om te praten over deze problematiek en de wijze waarop maatregelen uit het
  ‘maatregelenpakket’ al dan niet (een ongewenst) doorgezet moeten worden.
  Lokaal Hengelo is van mening dat ieder kind recht heeft op goede begeleiding op momenten
  waarop deze kinderen problemen ervaren.
  Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet
  Met vriendelijke groet,
  Fractie van Lokaal Hengelo,
  Seviye van Wier-Koca