Tekst raadsvergadering BING

Zoals u wellicht gelezen heeft, wilde een groot deel van de gemeenteraad niet horen wat onze fractievoorzitter te zeggen heeft omdat zij zich lieten leiden door een artikel in de krant dat bedoeld  was om af te leiden. Daarom en speciaal voor deze raadsleden plaatsen we hieronder de tekst van onze fractievoorzitter. We vinden dat er te veel naar de ambtenaren gewezen wordt, terwijl B&W er wel heel makkelijk mee weg komt. De andere partijen zijn erin getrapt en het is hen wederom gelukt om ons zwart te maken. Ondanks dat blijven we netjes en vechten we tegen onrecht, we snappen natuurlijk ook wel dat chocoladekoppen lekker verkopen en iemand die de uitdaging aangaat makkelijk onderuit te halen is. Daarom hieronder de tekst waar we volledig achter staan en die niets te maken heeft met de “brief van Harink”.

Agendapunt D03: Integriteitsonderzoek van Bureau BING

Dank u wel voorzitter,

Voor ons ligt, ter behandeling, het rapport van Bureau BING (Integriteitsonderzoek) welke in opdracht van de voorzitter van de Gemeenteraad n.a.v. vragen van een betrokken burger en vragen van Lokaal-Hengelo, is uitgevoerd. Een Integriteitsonderzoek dat nog heel wat voeten in de aarde heeft gehad en veel stof heeft  doen opwaaien. Zeker omdat het  onderzoek ook betrekking had op het handelen van een zittend raadslid en fractievoorzitter Johan Harink van het CDA. Niet zomaar een raadslid maar iemand die 38 jaar in de Gemeenteraad van Hengelo zitting heeft gehad.

Gezien reikwijdte, het belang voor de bestuurlijke en ambtelijke organisatie, maar zeker ook de eventuele politieke consequenties is het begrijpelijk geweest dat het onderzoek langer heeft geduurd dan men in eerste instantie heeft kunnen inschatten. Lokaal-Hengelo heeft daar begrip voor getoond. Zorgvuldigheid maar vooral ook duidelijkheid scheppen waren voor ons belangrijke pijlers van dit onderzoek. Wij zijn niet alleen de aandragers geweest voor het onderzoek maar hebben ook onze bijdrage geleverd aan het onderzoek. Een uitgebreid onderzoek welke in juni is gestart en onlangs (13 oktober jl.) zijn beslag heeft gekregen.

We weten allemaal wat Bureau BING als opdracht heeft meegekregen.

Ook weten we wat de uitkomst van het rapport (de conclusies) is volgens BING

Voldoet het rapport wel aan de verwachtingen?

Het gaat er nu vooral om of dit onderzoek dat heeft gebracht wat je er van mag verwachten en vooral ook richting geeft naar de toekomst toe. Een toekomst waarbij burgers geen twijfels hoeven te hebben over het functioneren van politieke, bestuurlijke en ambtelijke organisaties. In het interview welke wij aan Bureau BING hebben afgegeven, hebben wij aangegeven dat wij, gezien onze ervaringen met BING, niet zoveel vertrouwen in het onderzoeksbureau  hebben. Het is ook niet voor niets geweest dat wij als Lokaal-Hengelo een verzoek hebben gedaan voor een onafhankelijk extern onderzoek. Voorzitter, u heeft, om uw moverende redenen, daar niet aan willen voldoen en heeft dat per brief, welke wij op 18 oktober jl. hebben ontvangen, zonder uitleg, ons dat medegedeeld. Wij blijven dat betreuren omdat wij juist alle schijn wilden voorkomen dat “de slager zijn eigen vlees keurt’.

Al is het interview met BING in een prettige en constructieve sfeer verlopen de uitkomsten van het rapport vinden wij teleurstellend. Voorzitter, ik kom daar zo nog uitgebreider op terug. Verder willen wij het college en de verantwoordelijke ambtenaren dank zeggen voor de beantwoording van onze vragen en hun bijdrage aan het rapport

Onze eerste reactie op het rapport

vergetenWij hebben al aangeven dat we teleurgesteld zijn over het rapport. Dit geldt voor het rapport in zijn totaal en zeer zeker voor de uitkomsten. Wij hadden daar meer van verwacht. Veel zaken blijven onduidelijk en als er twee meningen tegenover elkaar staan is het wel heel makkelijk om te zeggen, dan is er geen conclusie en/of uitspraak. Voorzitter, als de rechtbank zo zou gaan onderzoeken en concluderen dan zou er geen vonnis tot stand komen. Voor ons is de rode draad van het rapport: veel geheugenverlies bij betrokken ambtenaren/bestuurders, in het rapport komt maar liefs 20x niet herinneren in voor, maar ook de politieke druk die schijnbaar wordt uitgeoefend!

Onderzoek naar voormalig raadslid Harink

Wat betreft de uitkomst m.b.t. het onderzoek naar voormalig raadslid Harink kunnen we kort zijn. We hebben respect voor zijn beslissing om als raadslid, voordat de verantwoording en discussie in de gemeenteraad is geweest, zijn raadzetel op te geven. Het was zijn beslissing en wij begrijpen dat gezien de uitkomsten van het rapport. Wij wensen hem en zijn familie voor de toekomst dan ook alle goeds toe.

Voorzitter, het BING rapport legt vooral de zwarte piet bij de ambtenaren. Dit is ook als zodanig door u als burgemeester en voorzitter van de raad geventileerd naar buiten. De lokale krant noemde het in haar bijdrage zelfs met vette letters ‘ook tik over de vingers van ambtenaren’. Wij vinden dat onterecht, te gemakkelijk en voor Lokaal-Hengelo niet akkoord. Ambtenaren kunnen zich niet openlijk verdedigingen en ambtenaren voeren uit wat hen opgedragen wordt. Natuurlijk maken ambtenaren, net als iedereen die werkt, ook fouten, maar gezien het rapport, waar ook sprake is van politieke druk en druk van bovenaf, vinden wij dat nuance hier op de plaats zou zijn geweest. In eerste instantie is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en de bestuurlijke aansturing ligt bij het college en de verantwoordelijke wethouders. Nu vind je daar in het rapport nauwelijks iets van terug en heeft het de schijn dat verantwoordelijke wethouders hier, bij voorbaat, geen politieke verantwoordelijk voor hoeven te nemen en/of af te leggen. Wij zien dat toch anders. Zowel bij de geconstateerde overtredingen alsmede ook de besluitvorming rondom het BP Buitengebied 2010 en Veegplan 2014/2016 blijft het onduidelijk of verantwoordelijke wethouders dan wel hebben geweten of alerter hadden moeten zijn. Een wethouder heeft namens het college een bestuurlijke verantwoordelijkheid en kan zich niet verschuilen achter ‘een fout van de ambtenaar’.

ambtenarenOok vanmorgen stond daar weer een artikel  over in de TC Tubantia . Lokaal-Hengelo heeft daar kennis van genomen. Het artikel beschadigt weer alleen de ambtenaren van de gemeente Hengelo en dat is niet terecht. Ook verantwoordelijk wethouders of ex. wethouders en burgemeester moeten erkennen dat ook zij fouten hebben gemaakt en hiervoor (politiek) verantwoordelijk voor zijn en niet alleen de uitvoerend ambtenaren. Natuurlijk is het goed dat het ambtelijke proces aangescherpt wordt maar dat moet een wederkerig proces zijn. Nu zijn er zeker fouten gemaakt waar een aantal gezinnen/bedrijven de dupe van zijn geworden. We kennen de nog steeds durende discussie over de Beerninks waar zelfs ambtelijke stukken zijn weggeraakt.

 

Verder lijkt het erop, gezien het rapport, dat een fiks aantal overtredingen achteraf gelegaliseerd kunnen worden. \Wij vroegen ons af of dat ook geldt voor andere burgers. Graag een reactie van het college.

Besluitvorming BP Buitengebied 2010 en Veegplan 2014/16

Volgens bureau BING zou de besluitvorming rondom het BP Buitengebied 2010 en Veegplan 2014/16 correct zijn verlopen. Politiek gezien is dat ook zo. De meerderheid van de gemeenteraad heeft voor de vaststelling gestemd. Maar achteraf gezien betwijfelen wij of dit goed is geweest gezien de constateringen in het rapport. De gemeenteraad is in onze ogen niet volledig geïnformeerd. De gemeenteraad had geen wetenschap dat er een nieuw agrarisch bouwvlak voor Harink werd vastgesteld, nu echter op een perceel in zijn eigendom. Op geen enkele wijze is dit kenbaar/zichtbaar gemaakt in de toen voorliggende stukken. Niet anders dan op de bijbehorende verbeelding.

Ook moeten in onze optiek raadsleden, welke ook belanghebbenden zijn bij de vast te stellen BP, dat openlijk aangeven om alle schijn van eigen voorkeur en belangenverstrengeling te voorkomen. Dat geldt ook bij de stemming. We hebben er voldoende voorbeelden van gehad, dat raadsleden zich onthielden van stemming of geen woordvoerder waren bij een onderwerp waar ook hun belangen waren. Natuurlijk hebben we ook andere voorbeelden, die daar niet zoveel moeite mee hebben maar wat ons betreft moet alle schijn vermeden worden. Nu is dat niet gebeurd.

Gezien de nog aanwezige bouwruimte op het oude bouwvlak, voor circa drie potstallen, was een nieuw agrarisch bouwvlak ook niet noodzakelijk. Harink had de raad moeten informeren over de nieuwe ontwikkeling die hem ook financieel geen windeieren zou leggen.

Brief Harink naar Beltman

briefVoorzitter, en dan hebben we nog de bewuste brief, welke voormalig raadslid Harink naar bouwkundig adviseur Jan Beltman zou hebben gestuurd. Citaat uit het rapport: – De bouwkundig adviseur verklaart eveneens dat de brief naar zijn idee niet afkomstig is van betrokkene. De bouwkundig adviseur vermoedt dat de brief is geschreven door iemand met verstand van politiek. Hij verklaart dat hij dit denkt op basis van het middenstukje van de brief. De bouwkundig adviseur heeft het vermoeden dat het gaat om een collega (lees raadslid) van betrokkene die hem ‘een hak wil zetten -’. Voorzitter, wij zitten op dezelfde lijn als Beltman en hebben, n.a.v. een vraag van de interviewer, dat ook aangegeven bij BING.

Wel met die restrictie dat wij ons eigen onderzoek hadden gedaan, maar helaas ook geen harde bewijzen hebben kunnen vinden. Wij hadden gehoopt dat er DNA zou zijn gevonden, waar de politie verder mee kon werken. Helaas is uit het onderzoek niets uitgekomen en schijnbaar ook geen ander DNA dan die van Beltman gevonden. Zo hebben wij ook BING aangegeven dat wij denken dat de brief niet van Harink komt en Beltman het slachtoffer is geworden van een politiek steekspel. Nee, de persoon die deze stiekeme  brief heeft gestuurd, heeft moedwillig Harink en misschien wel het gehele CDA willen beschadigen. Waarom!? Misschien wordt dat nog eens duidelijk. De brief is wel zodanig geformuleerd en met kennis van zaken, dat het alle schijn heeft dat het van een insider moet komen. Wij als Lokaal-Hengelo hadden gehoopt dat er DNA zou worden gevonden. Heb als geïnterviewde, ook richting BING, aangegeven dat ik de 1e zal wezen om DNA af te staan. Wij als Lokaal-Hengelo spreken de hoop uit dat er toch nog een keer duidelijkheid over komt.

Jan Beltman

lintjeWat betreft Jan Beltman, deze man verdient wat ons betreft een lintje. Je moet maar de durf hebben om zo’n precaire kwestie in al zijn breedte aan te kaarten. We weten hoe er vaak slecht met klokkenluiders wordt omgegaan. Buiten dat zijn bevindingen hebben geleid tot richtinggevende informatie en duidelijkheid bij dit onderzoek is er wat ons betreft ook een gerezen zorgplicht richting deze burger vanwege het schenden van de afspraak met Beltman om deze brief te publiceren. Voorzitter, u heeft een kopie van de brief ontvangen met de uitdrukkelijke restrictie, waarmee u volgens Beltman hebt ingestemd, deze alleen voor te lezen en/of te laten lezen, binnenkamers. Op geen enkele wijze te publiceren en/of in welke vorm dan ook openbaar te maken. Deze afspraak heeft u om eigen moverende redenen geschonden met grote gevolgen voor het gezin Beltman. Wij hebben begrepen dat Beltman en zijn familie, waaronder zijn drie kinderen, met alle (vaak) niet gewilde aandacht of op-aanmerkingen via de media het er daar erg moeilijk mee hebben. Voorzitter, Beltman heeft dat ook richting u als de burgermeester van Hengelo geventileerd. Wij zouden graag willen zien dat hier aandacht aan wordt besteed en onze vraag is dan ook aan de voorzitter/burgemeester van de gemeenteraad om daar wat mee doen. Wij vernemen graag uw mening hierover.

Politieke druk

politieke-drukVoorzitter en dan nog de politiek druk welke een aantal keren in het rapport voorkomt en welke door ambtenaren wordt gevoeld. Het gaat hierbij o.a. om het asfaltering van de Nijhuisbinnenweg, die volgens het kadaster ook gedeeltelijk in eigendom is van Harink en zijn echtgenote. Hieruit blijkt dat er gemeenschapsgeld is aangewend voor privé eigendommen. Een citaat uit het rapport: – Het afdelingshoofd Civiele Techniek verklaart dat hij het niet prettig vond dat er vanwege politieke druk over werd gegaan tot verharding. Hij is van mening dat het algemeen belang voorop dient te staan en dat de gemeente het beleid moet volgen. In dit geval was daar volgens hem geen sprake van en ging het om politieke belangen. De technisch adviseur van de afdeling Civiele Techniek verklaart desgevraagd dat hij niet weet waaruit de genoemde politieke druk bestond. Hij verklaart dat hij alleen weet dat de opdracht tot verharden van hogerhand is gekomen- . De voormalige wethouder van het CDA de heer Weber ontkent dat er politieke druk zou zijn uitgevoerd maar toch vinden wij de uitspraken van ambtenaren die volgens ons geen belang hebben en – zich moeten gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt – zeer schokkend. Het gaat hierbij om vertrouwen in de politiek en het ambtelijk apparaat.

Ook halen we een memo van 9 november 2010 uit het rapport aan. In deze memo worden drie voorvallen m.b.t. een drietal raadsleden beschreven. Deze drie raadsleden, het ging hierover een voormalig PvdA raadslid, een voormalig CDA raadslid en een raadslid van Pro Hengelo, hadden allen een vergunningsaanvraag bij de gemeente lopen waarover zij contact hebben gehad met medewerkers van deze afdeling. In de memo wordt per raadslid beschreven hoe dit contact is verlopen. Ik citeer uit de memo: – De medewerkers van vergunningen voelden zich in alle drie gevallen onvriendelijk behandeld, onheus bejegend en in meer of mindere mate zelfs geïntimideerd. Tot slot wil ik opmerken dat alle drie betreffende raadsleden hebben gekregen wat ze hebben aangevraagd, maar dat in alle gevallen uitzonderingen zijn gemaakt -.

Voorzitter wij weten niet goed hoe we dit moeten uitleggen maar het voelt niet goed. Wij vragen ons af of er sprake is geweest van integer handelen. Een raadslid heeft een voorbeeldfunctie maar gezien wat er in de memo is besproken is daar geen sprake van geweest. Het doet mij denken aan een uitspraak van één van genoemde raadsleden over de overtredingen van Harink, – het had mij ook kunnen gebeuren -. Ook daar hebben wij zo onze gedachte over. Wij vinden als dat zo is, dan is er voor ons geen verschil tussen Harink en/of anderen, het gaat tenslotte om het handelen als raadslid, onkreukbaar en integer zijn. Wat is de meetlat hierbij voor de gemeenteraad? Ook de aangehaalde motie over de afdeling vergunningen in het rapport komt wat ons betreft ook in een ander daglicht te staan. Wat was de werkelijke reden om deze motie in te dienen en waarom was de raad hiervan niet op de hoogte gebracht? Het voelt allemaal niet goed en dat is in ieder geval een positieve bijdrage geweest van dit rapport die dat naar boven heeft gebracht. Nu nog maatregelen en consequenties in de totale breedte goed uitvoeren.

Tot zover de bijdrage van de fractievoorzitter