Voor de vorm of voor de inhoud? (deel 1)

Voor de gemeenteraadsvergadering van 18 juli jl. waar de kadernota 2018-2021 werd besproken, heeft het actiecomité Afvalloos Hengelo 2.0 Bak of Zak (red de grijze container) bijna 4000 handtekeningen van huishoudens overhandigd aan de wethouder van Milieu, Marcel Elferink van het CDA.

Het aanbieden van de petitie

Buiten wachten in de hitteEen groep mensen moest eerst, in de hitte, buiten wachten om het optreden van deze wethouder te kunnen aanschouwen. Op verzoek van onze fractievoorzitter is men naar binnen gegaan en heeft initiatiefnemer Everwijn Overberg de handtekeningen vlak voor aanvang van de gemeenteraadsvergadering, bij wijkcentrum De Sterrentuin, aangeboden. Volgens woordvoerder Overberg is het plan van de gemeente om de grijze container in te nemen, gedoemd te mislukken. Hij gaf aan dat het ingezette afvalbeleid een fiasco zal worden en de afvaldump zal toenemen en zelfs gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Verder gaf hij aan dat Lokaal-Hengelo bij de raadsvergadering met een motie zou komen om de grijze container te behouden. Hier was duidelijk sprake van niet alleen dat de vorm goed was maar ook de inhoud. Een sterk optreden. Stuitend was een commentaar van twee aanwezige raadsleden, welke door één van de aanwezige burgers werd opgevangen. Zij geven tegen elkaar aan dat ze niet begrepen waarom deze groep mensen, de handtekeningactie had gedaan. Het zou toch niets zou opleveren. Let wel de motie was nog eens niet aan de orde geweest. Beste burgers in Hengelo zo wordt er dus door raadsleden in de gemeenteraad gedacht over de mening en het initiatief van de burgers. Een burgerinitiatief wordt dus gewoon weggezet. Moeten we het (ProHengelo)voorstel van een referendum dan nog serieus nemen?

Ze zeggen wel dat ze je steunen maar…..

In de gemeenteraad zelf ging het ook om de vorm maar niet om de inhoud. Alle fracties deden hun zegje bij de kadernota en er was sprake van veel moties en amendementen. Ook de motie van Lokaal-Hengelo (zie hieronder), die op de motiemarkt samen met indiener Willem Meijerink was opgepakt door onze fractie, kwam aan de orde. Onze fractievoorzitter gaf aan dat aan het begin van deze raadsvergadering de actiegroep Afvalloos Hengelo 2.0 Bak of Zak zo’n 4000 handtekeningen van huishoudens had overhandigd aan de wethouder voor behoud van de grijze container. Dat de woordvoeder daar een duidelijke uitleg over had gegeven en dat daar eigenlijk niets aan toe te voegen was. Een flinke groep, vaak kwetsbare burgers, wil de grijze container graag behouden. Wat schets onze verbazing, of toch niet, de meeste fracties zoals de zogenaamde oppositiepartijen ProHengelo en de VVD namen nog niet de moeite om zowel op de handtekeningenactie als ook op de motie te reageren. Dat deed wel BurgerBelangen (BB) bij monde van Annie Doornbos, u weet wel dat is die ‘aardige mevrouw’ die bijna bij elke bijeenkomst in de stad aanwezig is, maar nooit een inhoudelijke mening heeft, die maakte het helemaal bont door aan te geven dat ze de motie van 4000 huishoudens niet zou steunen omdat BB al vragen had gesteld. Dank u wel BB daar zullen de burgers blij van worden. Het maakt wel veel duidelijk. Het gaat dus alleen maar om de vorm maar niet om de inhoud. De Volksvertegenwoordigende taak is niet besteed aan deze fractie. De motie van Lokaal-Hengelo (eigenlijk van 4000 huishoudens) werd daarna alleen gesteund door lijst Horsthuis. Het schept hiermee ook veel duidelijkheid. De huishoudens, en dan zijn er meer dan 4000, die de grijze container wilden behouden, weten nu ook waar ze in maart 2018 wel/niet op moeten stemmen. Hoe dan ook wij blijven de 4000 huishoudens steunen ook met andere initiatieven.

Weer een Opiniestuk van de redactie van Lokaal-Hengelo. 

Meer informatie via redactie@lokaal-hengelo.nl 

MOTIE: Verzoek vanuit de motiemarkt, grijze container moet blijven!

De raad van de gemeente Hengelo, in vergadering bijeen op 18 juli 2017,

Constaterende dat:

 • De gemeenteraad, onder bepaalde voorwaarden (zoals loopafstand en goedkoper uit zijn), heeft besloten om het omgekeerd inzamelen in te gaan voeren;
 • Dit tot gevolg heeft dat de grijze container in de loop van 2017 verdwijnt en de inwoners van Hengelo hun afval naar de ondergrondse container moeten brengen;
 • Per 1 januari 2018 Twente Milieu geen restafval meer ophaalt vanuit huis;
 • Het af te voeren restafval op loopafstand (maximaal 250 meter) van een ondergrondse container zou komen;
 • Dat met het omgekeerd inzamelen het college niet gekozen heeft voor de dienstverlening aan een substantieel aantal burgers.

Overwegende dat:

 • Dit op grote logistieke bezwaren kan rekenen bij o.a. ouderen en mensen met een beperking;
 • Er voor een beperkte groep van mensen met een beperking, tegen betaling, een oplossing is gevonden;
 • Omdat een ‘grote groep’ mensen (vaak) geen 30 literzakken kunnen wegbrengen en daarom gedwongen worden om steeds kleine zakjes per keer te storten en daardoor (hoogstwaarschijnlijk) onevenredig duurder uit zullen zijn;
 • Er groot verzet is bij de Hengelose bevolking m.b.t. het afschaffen van de grijze container;
 • Dat uit diverse onderzoeken (waaronder onlangs door GroenLinks) blijkt dat circa 85% van de burgers de wens heeft aangegeven om de grijze container te behouden;
 • Door het afschaffen van de grijze container de verwachting is dat afvaldump bij o.a. de milieu-eilanden en in de buitengebieden zal gaan toenemen;
 • De voorwaarde van op loopafstand (maximaal 250 meter) vaak niet gehaald wordt;
 • Het verschil in duurzaamheid tussen omgekeerd inzamelen, grondstoffenton en milieu-eilanden qua duurzaamheid en milieu minimaal is;
 • De doelstellingen voor 2020 en 2030 ook ingevuld kan worden zonder te kiezen voor omgekeerd inzamelen.

Draagt het college op:

 • Om de burgers de vrije keus te laten of ze wel of niet hun grijze willen behouden;
 • Voor diegene die hiervoor kiezen het ophalen van de grijze container dit 1 x per 4 weken te doen;
 • De eventuele extra kosten hiervan te dekken uit het budget dat beschikbaar is voor nieuw beleid in de kadernota 2018-2021 dan wel uit de algemene reserve.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens Lokaal-Hengelo,

Leo Janssen, Fractievoorzitter