Voor de vorm of voor de inhoud? (deel 2)

Al eerder hebben we in een opiniestuk aangegeven dat het steeds slechter gaat met de financiële situatie van de burgers in Hengelo. https://www.lokaal-hengelo.nl/de-armoede-neemt-toe-in-hengelo-maar-niet-verder-vertellen-hoor/ .

Stille armoede

Harde cijfers maken duidelijk dat 1 op de 6 van alle huishoudens in Hengelo onder het armoedebeleid valt.  Het aantal huishoudens dat in  armoede leeft in Hengelo is sinds 2013 met 9% gestegen tot 6200, waarvan ook nog eens 2200 kinderen. Dat is 16,6 % van alle huishoudens in Hengelo. Bij de schuldhulpverlening in Hengelo zijn de cijfers nog veel dramatischer. Let wel met een SP en de PvdA in dit college die zich regelmatig op de borst kloppen, omdat ze vinden dat ze het zo goed doen. De harde cijfers zeggen dus wel wat anders.

Voedselbank

Steeds meer burgers worden afhankelijk van de Voedselbank (die gelukkig subsidie krijgt) en na 3 jaar is men afhankelijk van hulp van naasten en/of stichtingen (zonder subsidie). Dit baart steeds meer zorgen, want deze groep wordt steeds groter. Wij hebben vorig jaar al gevraagd om in het nieuwe beleid expliciet op te nemen  de groei richting de voedselbank een halt toe roepen en substantieel terug te dringen en verder de stichtingen die zich bekommeren om de stille armoede financieel of materieel (huisvesting) te ondersteunen,  maar dat vond bij de SP wethouder Mariska ten Heeuw geen gehoor.

Andere stichtingen

Nu hebben we bij de kadernota op 18 juli jl. een motie ingediend om de twee stichtingen, Stichting Help Anderen http://www.stichtinghelpanderen.nl/ en Stichting Helpende Handen Twente http://stichtinghelpendehandentwente.nl/ die zich bekommeren om de stille armoede, financieel te steunen. Deze stichtingen doen fantastisch werk met een grote groep vrijwilligers. Wij hadden deze motie ook al voortijdig aangekondigd in de gemeenteraad.

Geen steun van de andere politieke partijen

Dat de wethouder van de SP, Mariska Ten Heuw, aangaf dat zij de lijn van het college, wij steunen alleen de Voedselbank, aanhoudt, was niet zo verrassend. Wel de desinteresse van alle fracties in de gemeenteraad, die geen enkele empathie toonden voor de mensen die het al zwaar hebben en de burgers die zich daar druk voor maken. Er werd zelfs nauwelijks een woord over gerept. Van partijen zoals de CU, Egbert Alkema, die het altijd heeft over de zorg voor de naasten, onbegrijpelijk. Voor de rest een triest gegeven. De ingediende motie kreeg dan ook geen steun.

Weer een duidelijk voorbeeld dat voor de vorm (met de mond belijden) wordt aangegeven dat men zich wel bekommert om de zwakkeren in de samenleving, maar inhoudelijk zich daar verder schijnbaar niet mee wil bemoeien. Het niet steunen van onderstaande motie was daar weer een bewijs van.

Weer een opinie artikel van de redactie van Lokaal-Hengelo.nl

Meer informatie via redactie@lokaal-hengelo.nl 

MOTIE: Steun voor twee Stichtingen die zich bekommeren om de stille armoede

De raad van de gemeente Hengelo, in vergadering bijeen op 18 juli 2017,

Constaterende dat: 

 • De groep huishoudens in Hengelo die onder de doelgroep van armoedebeleid vallen sinds 2013 met 9% is gestegen;
 • De inzet van de schuldhulpverleners van de schuldhulpverlening navenant gestegen is;
 • 16,6% (1 op de 6) van alle huishoudens onder de doelgroep van het armoedebeleid vallen;
 • De Voedselbank Midden Twente wekelijks gratis voedsel en andere levensmiddelen verstrekt aan mensen die niet zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien;
 • De Voedselbank Midden Twente subsidie daarvoor krijgt en er is voor personen en gezinnen die woonachtig zijn in omgeving Hengelo, Borne en Hof van Twente;
 • Er maar een beperkte groep voor een beperkte periode hier gebruik van kan maken;
 • Een flinke aantal mensen in Hengelo van de doelgroep buiten de Voedselbank vallen of gaan vallen;
 • Er twee Stichtingen, – Stichting Help Anderen –  en – Stichting Helpende Handen Twente – zijn die deze mensen zo goed en zo kwaad als het kan van voedselpakketten en/of andere benodigdheden voorziet;
 • Deze Stichtingen hun eigen broek moeten ophouden en afhankelijk zijn van giften en ondersteuningen en dat het aantal afhankelijken steeds groter gaat worden;

Overwegende dat:

 • Deze Stichtingen, daar waar hulpverlening voor de dagelijkse behoefte tekort schiet, probeert om deze lagune te dichten en mensen te helpen;
 • Buiten de inzet van een grote groep enthousiaste vrijwilligers, er ook geld nodig is om de vaste lasten voor de gebruikte locaties te betalen;
 • Dit geld niet gebruikt kan worden voor aanschaf van voedselpakketten of andere benodigdheden;
 • Er al gauw sprake is van een substantieel bedrag.

Draagt het college op om:

 • In het kader van het armoedebeleid de twee voorgenoemde Stichtingen jaarlijks € 15.000,- toe te kennen om deze bijdrage te gebruiken voor de vaste lasten;
 • Voor toekenning van deze bijdrage jaarlijks een begroting moet worden ingediend met daarbij een goedgekeurde jaarrekening;
 • Deze meerkosten te financieren uit het budget dat beschikbaar is voor nieuw beleid. 

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens Lokaal-Hengelo,

Leo Janssen

Fractievoorzitter