Vragen aan het college over onkruidbestrijding in Hengelo 

De laatste tijd ontvangen we steeds meer vragen over onkruidbestrijding of het gebrek eraan van inwoners in Hengelo. De onderstaande brief met vragen gaat over het bestrijden van onkruid en de kosten daarvan in relatie tot de verloedering van de openbare ruimte. LokaalHengelo en Lid Van Veen hechten veel waarde aan een goed onderhouden en verzorgd ogende openbare ruimte. Het is ons een doorn in het oog dat de openbare ruimte verloedert en de kwaliteit ervan terug loopt.

Wij zien dat er steeds meer objecten in de openbare ruimte worden beklad of vernield en het Hengelose onkruid welig tiert. Het laatste wordt mede veroorzaakt door het feit, dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen (glyfosaat) meer mogen worden gebruikt. Als de bestrijding van onkruid wel goed gebeurt gaat dit de gemeente goudgeld kosten.

Lokaal Hengelo en Lid Van Veen willen graag weten of de in de media gesignaleerde ontwikkelingen uit andere Nederlandse gemeenten ook in Hengelo bekend zijn, of en hoe de gemeente Hengelo geanticipeerd heeft op het verbod van glyfosaat, welke manier van bestrijding nu gehanteerd wordt en welke kosten daarmee gepaard gaan en gingen. Kortom wij hebben diverse vragen over de bestrijding van onkruid in Hengelo, cq de verloedering van de openbare ruimte.

Vragen aan het college over onkruidbestrijding in Hengelo

Betreft : Vragen over onkruidbestrijding in Hengelo

Geacht college,

LokaalHengelo en Lid Van Veen hechten veel waarde aan een goed onderhouden en verzorgd ogende openbare ruimte. Het is ons een doorn in het oog dat de openbare ruimte verloedert en de kwaliteit ervan terug loopt.

Objecten in de openbare ruimte worden beklad of vernield en het Hengelose onkruid tiert welig.

Dat onkruid niet vergaat is alom bekend, maar sinds  het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (ook wel bekend onder de merknaam Roundup) verboden is, zetten de gemeentelijke activiteiten in dit verband geen zoden meer aan de dijk.

De gevolgen laten zich raden en konden deze week in de media gelezen worden. Gemeenten blijken zich – nu het bestrijden van onkruid milieuvriendelijk moet plaatsvinden – blauw te (gaan) betalen. De milieuvriendelijke methodes (borstelen, branden, stomen of heet water gebruiken) werken lang niet zo goed als het gif en dat betekent dat straten veel vaker onder handen moeten worden genomen om het gewenste kwaliteitsniveau te verkrijgen.

Dat loopt dan natuurlijk snel in de papieren en zo zou de gemeente Rotterdam al in een paar jaar tijd het dubbele van de huidige kosten kwijt zijn en in plaats van € 1,3 miljoen, € 2,9 miljoen aan onkruidbestrijding moeten betalen. Een verdubbeling van de kosten is natuurlijk al veel, maar sommige gemeenten lopen het risico om zelfs vijf tot tien maal zoveel aan uitgaven kwijt te zijn dan toen er nog met chemische middelen gewerkt mocht worden. De milieuvriendelijke, alternatieve methodes zijn namelijk tijdrovend en daardoor ook duur. Hoe duur de onkruidbestrijding voor gemeenten uitpakt is niet alleen afhankelijk van de gekozen methode, maar ook van de mate waarin gemeenten zich hebben voorbereid op de gevolgen van het verbod van het bestrijdingsmiddel glyfosaat.

LokaalHengelo en Lid Van Veen willen graag weten of de in de media gesignaleerde ontwikkelingen uit andere Nederlandse gemeenten ook in Hengelo bekend zijn, of en hoe de gemeente Hengelo geanticipeerd heeft op het verbod van glyfosaat, welke manier van bestrijding nu gehanteerd wordt en welke kosten daarmee gepaard gaan en gingen. Kortom wij hebben diverse vragen over de bestrijding van onkruid in Hengelo.

  1. Kunt u een overzicht verschaffen van de kosten van de onkruidbestrijding van de afgelopen 5 jaar en voor ons en de andere fracties uit de gemeenteraad aangeven of de kosten gestegen of gedaald zijn? Zo ja, wilt u dit duiden in percentages en euro’s
  2. Kunt u een analyse over de ontwikkeling van die kosten, alsmede een uit die analyse te trekken conclusie over onkruidbestrijding met ons en de andere fracties uit de gemeenteraad delen?
  3. Heeft de gemeente Hengelo geanticipeerd op de wetgeving die leidde tot het verbod van het middel glyfosaat? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  4. Welke methode hanteert de gemeente Hengelo in de bestrijding van onkruid, nu daarvoor het middel glyfosaat niet meer voor mag worden ingezet?
  5. Hoe beoordeelt u deze methode in termen van enerzijds efficiency en effectiviteit en anderzijds het milieuvriendelijk karakter van het onkruid bestrijden ?
  6. Wat zijn de plannen van de gemeente Hengelo (uitgedrukt in maatregelen en investeringen) als het gaat om de toekomstige bestrijding van onkruid?
  7. Bent u – meer in algemene zin – bereid om de komende jaren substantieel te investeren in het onderhoud en beheer van de openbare ruimte, zodat de verrommeling, vervuiling en vernieling ervan stopt en teruggedrongen wordt?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Namens LokaalHengelo         en             Lid van Veen,

Leo Janssen,                                               Ben van Veen

Fractievoorzitter                                      Raadslid