Vragen naar aanleiding van: Uitvoering afvalbeleid na uitspraak Raad van State

Zoals u wellicht heeft gelezen is er een tweede zitting van de Raad van State geweest naar aanleiding van het afvalbeleid van de gemeente Hengelo.

Gelijk speelveld

Deze zitting is tot stand gekomen omdat er onrechtmatig nieuwe documenten van de gemeente Hengelo zijn geaccepteerd, terwijl de verdediging niet de beschikking had over deze documenten. Tijdens de laatste zitting had iedereen de benodigde documenten en was er sprake van een gelijk speelveld.

Op de vingers getikt

Dit heeft geresulteerd in een een besluit waarin de gemeente op de vingers is getikt omdat ze geen plaatsingsbesluiten hebben voor de ondergrondse containers. Dit is al veel eerder in de Facebook groep Afvalloos Hengelo 2.0 Bak of Zak en Afval Informatie en Advies Hengelo vermeld maar dat werd door de Hengelose politiek niet serieus genomen. Ook bij één van de inloopavonden, locatie de Bibliotheek, had onze fractievoorzitter en één van de aanwezige leden, dat ook al aangegeven maar ze werden daar de mond gesnoerd door de gemeente. Gezien de uitspraak komt het steeds meer tegemoet richting de twee Facebook initiatieven maar ze zijn nog ver weg van een acceptabele oplossing.

Stoppen met het innemen van de grijze containers

Lokaal Hengelo vindt al veel langer dat er eerst goed moet worden gekeken wat de negatieve gevolgen zijn van het omgekeerd inzamelen van restafval. Daar komt nu bij dat er schijnbaar procedureel juridisch fouten zijn gemaakt. Gemeente Hengelo denkt dat criteria voor plaatsing en drie verschillende partijen die het gezamenlijk bepalen voldoende is. Daar hoeft geen burger aan te pas komen. Ze kunnen bezwaar indienen maar niet formeel. Burgers voelen zich overvallen door de plaatsingen en dat zou niet moeten mogen en mag ook niet zegt de Raad van State nu.

Er is maar één ding te doen voor het college en dat is stoppen met de informatieavonden en het innemen van de grijze containers. De woordvoerder van de gemeente leest de uitspraak van de Raad van State anders en verklaart dat ze gewoon doorgaan. Zal wel wel weer achteraf gerepareerd worden. Zo verlies je het vertrouwen van de burger wel.

ProHengelo heeft eerder aangegeven dat er geen goede argumenten zijn van de tegenstanders van omgekeerd inzamelen en er een grote meerderheid is voor het huidige beleid. Nu staan ze in de krant en doen net alsof ze zelf de acties opgezet hebben. Toch hebben zij twee keer tegen een motie om te stoppen met het innemen van de grijze container gestemd. Laten we hopen dat nog meer partijen gaan draaien en er gestopt gaat worden met dit onzinnige plan en de plaatsingen van de ondergrondse containers. Aan Lokaal Hengelo zal het niet liggen, wij zijn in 2015 verkeerd voorgelicht en hebben dat op tijd ingezien en ons standpunt met excuses aangepast. Hopelijk gaan meer partijen dat doen, het zou een volwassen reactie zijn.

Vragen aan het college door lijst van Veen en Lokaal Hengelo

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State hebben Ben van Veen (Lijst van Veen) en Leo Janssen (Lokaal-Hengelo) de onderstaande vragen gesteld aan het college:

Datum : 4 augustus 2017 

Behandeld door : Ben van Veen en Leo Janssen 

Betreft : Uitvoering afvalbeleid na uitspraak Raad van State 

Geacht college, 

Op 2 augustus 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak die Hengeloër Eddy van Essen tegen de gemeente Hengelo had aangespannen. 

De uitleg van de Raad van State is blijkens de berichtgeving in de media (TC Tubantia) en de persverklaring die de Hengelose burger, de heer Eddy van Essen via Afvalinzameling en Advies Hengelo deed uitgaan klaarblijkelijk voor verschillende uitleg vatbaar. Het college van B & W houd er overduidelijk een andere interpretatie op na dan de heer Eddy van Essen. 

Dat roept vragen op, maar brengt ook de behoefte aan nadere informatie met zich mee: 

  1. De gemeente Hengelo beschikt naar eigen verklaren in 2015 over 350 ORAC’s. Graag ontvangen wij een overzicht/kaart met daarop de locaties van die 350 ORAC’s op de datum van de besluitvorming over het afvalbeleid (dd. 1 juli 2015). 
  2. De gemeente Hengelo dient met terugwerkende kracht een ontwerpbesluit te nemen inclusief een daarbij horend locatieplan. Daar hoort echter ook een procedure bij, met daarin bijvoorbeeld informatie over indienen van zienswijzen, bezwaar maken en criteria voor de plaatsing van ORAC’s. Zegt het college van B & W toe om naast een ontwerpbesluit en een locatieplan ook een procedure uit te werken en deze te bespreken met de gemeenteraad ? Zo ja, per wanneer kunnen wij die ontvangen. Zo nee, waarom niet ? 
  3. Zijn de ORAC’s (en alle andere containers) eigendom van de gemeente Hengelo of worden ze geleased ? 
  4. Welke criteria hanteert het college van B & W voor het bepalen van de locaties ? 
  5. Is het college van B & W bereid om deze op te nemen in de eerder genoemde procedure ? Zo nee, waarom niet ? 
  6. De gemeente Hengelo heeft zichzelf een criterium van een loopafstand van 250 meter opgelegd. Hiertegen kunnen Hengelose inwoners op grond van de vigerende afvalstoffenverordening bezwaar maken. Daarin staat een loopafstand van 75 meter. Hoe ziet het college van B & W dit verschil in meters ? 
  7. In de genoemde verordening staat ook het begrip ‘laagdrempelig’. Wat is hiervan de definitie volgens het college van B & W ? 

Wij kijken uit naar de gevraagde informatie over de 350 ORAC’s en naar de antwoorden op onze vragen. 

Met vriendelijke groet, 

Ben van Veen en Leo Janssen 

Lid Van Veen en Lokaal Hengelo