Vragen over inzet extra middelen ter bestrijding kinderarmoede

Onze fractie (LokaalHengelo) heeft 20 december vragen gesteld over de inzet van extra middelen (geld) ter bestrijding kinderarmoede. Recentelijk heeft het college ingestemd met een bijdragen van € 1,9 miljoen voor 25 yuppen woningen (stadsvilla’s) aan de Marskant, € 25 miljoen aan het ZGT en nog veel meer aan Welbions. We zijn benieuwd of er nog geld overblijft voor de bestrijding van de kinderarmoede zo voor de kerst. Hieronder de vragen van van onze fractievoorzitter.

Vragen van onze fractievoorzitter

Aan: College van Burgemeester en Wethouders 

Hengelo, 20 december 2018 

Betreft: schriftelijke vragen en opmerkingen over inzet extra middelen ter bestrijding kinderarmoede. 

Op 16 oktober 2018 is er vanuit de gemeente aan de gemeenteraad gevraagd mee te denken over het jaarlijks in te zetten budget ter bestrijding van de gevolgen van kinderarmoede. 

In deze vergadering zijn er meerdere suggesties gedaan en tijdens de vervolgvergadering van 20 november zou dit teruggekoppeld worden. De vervolgafspraak van 20 november 2018 is vanwege onvoldoende voorbereidingstijd bij de ambtenaren geannuleerd. Er is aangegeven dat er een nieuwe afspraak ingepland zou worden. 

In de vergadering van 16 oktober 2018 werd er medegedeeld dat tijdens de raadsvergadering van 19 december 2017 is besloten om de overgebleven middelen van 2017 ter bestrijding van de gevolgen van kinderarmoede over te hevelen naar 2018. Zonder de tussenkomst van een tweede vergadering is er al een politieke markt ingepland op 19 december 2018. De raad is hierin gevraagd om het overgebleven bedrag van EUR 112.000,- van 2018 in te zetten voor andere maatregelen. 

Lokaal-Hengelo heeft tijdens de politieke markt op 19 december aangegeven dat, als er voldoende energie en een betere samenwerking was geleverd met welzijnsorganisaties zoals Wijkracht, Cliëntenraad Minima, Budget Alert, scholen, GGD, voedselbank enz., het gehele bedrag goed besteed had kunnen worden. Lokaal-Hengelo heeft een hoge prioriteit voor burger- en kinderparticipatie, maar vindt niet dat dit bekostigd moet worden vanuit het budget ‘bestrijding kinderarmoede’. 

Meerdere partijen voelden zich tijdens de politieke markt van 19 december 2018 onder druk gezet door de portefeuille houdende wethouder. Partijen werd gevraagd een uitspraak te doen en een akkoord te geven om van het overgebleven bedrag (EUR 112.000,-) EUR 100.000,- te besteden aan de Missing Chapter Foundation. Als er geen akkoord werd gegeven, zou het overgebleven bedrag overgeheveld worden naar algemene middelen.

Daarom heeft Lokaal-Hengelo de volgende vragen: 

  1. Waarom heeft het college bij een identieke situatie zoals in 2017 (raadsbesluit: 2173664) wel een voorstel aan de raad voorgelegd om het bedrag over te hevelen naar 2018? 
  2. Waarom kiest het college om in dit geval aan het eind van het jaar 2018, niet met een raadsvoorstel te komen voor de budgetoverheveling naar 2019. 
  3. Hoe is het college tot een bedrag gekomen van EUR 100.000,- voor de Missing Chapter Foundation? 
  4. Is er vanuit de college een financiële verplichting aangegaan met de Missing Chapter Foundation? 

 

Seviye van Wier-Koca 

Fractievoorzitter Lokaal-Hengelo