Vragen over privacy pasje ondergrondse container

Er zijn al vragen gesteld aan het college over de privacyschending met het afvalpasje. Op zich is die schending van de privacy niet nieuw, gebeurt dagelijks en vaak weten bedrijven en gemeentes niet eens dat ze het fout doen. Bedrijven en gemeentes moeten zich grofweg aan twee wetten houden n.l. de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt in de gaten of gemeenten zich aan deze wetten houden.

Bepalingen van de Wbp

Als we wat nader kijken naar de Wbp, we laten de Wet basisregistratie personen (WBP) even buiten beschouwing, dan zien we een aantal bijzondere bepalingen waarop we twijfelen of onze gemeente dat wel goed voor elkaar heeft:

 

 

 

  • Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld. En vervolgens alleen verder worden verwerkt voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn.
  • Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkene genoemd), moet ten minste op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking.
  • De gegevensverwerking moeten op een passende manier worden beveiligd. Voor bijzondere gegevens, zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels.

Vragen specifiek

Wij vragen ons af of er vooraf wel duidelijk is omschreven wat het doel is van het verzamelen van de informatie met de afvalpas. De organisatie die het systeem voor de afvalpassen heeft gebouwd moet naar aanleiding van de uitspraak in Arnhem de software aanpassen zodat het voldoet aan de Wbp. Ondanks dat zegt de gemeente Hengelo dat zij niet geraakt wordt door de uitspraak, zij hebben immers Diftar en daarmee is alles verklaard.

Daarnaast zouden we door de gemeente op de hoogte moeten worden gesteld waarom we de afvalpas hebben gekregen en wie er toegang tot die gegevens heeft en wat ze met de gegevens doen. We durven als redactie te stellen dat de meeste inwoners van Hengelo geen idee hebben wie waar toegang toe heeft en waar die data dan blijven.

Tot slot vragen we ons af hoe het systeem beveiligd is en of dat op een adequate manier is gebeurd. Er bereiken ons berichten dat de pasjes makkelijk te kopiëren zijn en we maken ons dan ook zorgen over het beveiligingsniveau van de data.

Vragen aan het college

het bovenstaande en de snelle reactie op de vragen van BB maakt dat we alsnog additionele vragen hebben gesteld. De gemeente is een meester in het ontwijken van het beantwoorden van vragen dus extra vragen waren naar onze mening noodzakelijk. Hieronder de gestelde vragen aan het college:

Datum :  27 juli 2017

Behandeld door : L.F.M. Janssen

Betreft :   vragen over privacy pasje ondergrondse container.

Geacht College,

In de loop van het voorjaar hebben wij uitgebreid vragen gesteld over o.a. de procedure en voorlichting van de grijze container. Ook hebben wij regelmatig aangegeven dat, dé gemeenteraad, waar wij als fractie onderdeel van zijn, een verkeerde beslissing heeft genomen als het gaat om het besluit tot ‘omgekeerd inzamelen’. Een beslissing die zeker ook gebaseerd was op verkeerd aangedragen argumenten van het college. Wij moeten als gemeenteraad de hand in eigen boezem steken en niet met de rug naar de Hengelose samenleving gaan staan. Een grote groep burgers in Hengelo wil de grijze container behouden. Zij worden daarin gesteund door mensen met kennis van zaken, de media, uitgebrachte rapporten maar o.a. ook door oud politici als Henk van Laan van de ChristenUnie. 

Het verdwijnen van de grijze container blijft dus de gemoederen van de Hengelose bevolking flink bezig houden. Zeker ook de manier hoe dit college, maar ook de gemeenteraad met de petitie van de actiegroep – Afvalloos Hengelo 2.0 Bak of Zak – om is gegaan. Het was ronduit teleurstellend en zelfs beschamend. Dat betreft zeker ook het volledig af laten weten m.b.t. de steun en aandacht voor de motie welke wij samen met een van de initiatiefnemers hadden opgesteld en ingediend. Blijkbaar doen circa 4000 handtekeningen voor behoud van de grijze container er voor het college en een groot gedeelte van de gemeenteraad niet meer toe. 

Nu konden wij onlangs lezen dat de gemeente Arnhem de komende weken alle 1.000 ondergrondse containers voor restafval ‘van het slot’ haalt. Iedereen kan dan de klep zonder pasje openen en zijn afval erin gooien. De gemeente Arnhem heeft dit  besloten om de discussie over de privacy in relatie tot de afvalpas te doorbreken. Het blijkt namelijk dat de gemeente allerlei stortgegevens (b.v. hoe vaak iemand de ondergrondse container heeft geopend en adresgegevens) kan koppelen aan de adresgegevens die op het pasje staan. Daarmee wordt volgens de gemeente Arnhem in strijd gehandeld met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het lijkt erop dat zolang de leverancier van de apparatuur niet die koppelingsmogelijkheid ongedaan kan maken deze maatregel in Arnhem blijft bestaan.

Ook Hengelo kent het systeem van registreren van storten van restafval d.m.v. een pasje. Ook al geeft de gemeente Hengelo aan dat Arnhem geen Diftar heeft zoals Hengelo toch denken wij ook dat hier sprake is van schending van de privacy – Wet Bescherming Persoonsgegevens-  . Om dit duidelijker te krijgen hebben wij de volgende vragen aan u.

  1. Bent u op de hoogte van de beslissing van de gemeente Arnhem om alle ondergrondse containers van het slot te halen omdat er sprake zou zijn van schending van de privacy als het gaat om met de Wet Bescherming Persoonsgegevens? Zo ja, wat is uw reactie hierop?
  1. Volgens onze mening heeft ook Hengelo, net als Arnhem, hetzelfde principe van storten met een afvalpasje en het registreren van gegevens. Van belang hierbij is een vergelijk van welke gegevens er worden verzameld. Kunt u aangeven welke gegevens in Arnhem worden geregistreerd en welke in Hengelo? En als bepaalde gegevens in Hengelo niet worden geregistreerd welke zijn dat dan en is het wel mogelijk om dit te doen? 
  1. Stel het blijkt toch dat het systeem in Hengelo dezelfde of bijna dezelfde gegevens registreert of kan registreren, bent u dan ook van plan om de beslissing van Arnhem te gaan volgen en de ondergrondse containers van het slot te halen zolang de leverancier van de apparatuur niet die koppelingsmogelijkheid ongedaan kan maken? Zo ja, wanneer gebeurt dit dan? Zo nee, waarom niet?  
  1. Als nu blijkt dat de de gemeente Hengelo het voorbeeld van de gemeente Arnhem gaat of misschien wel moet gaan volgen, gaat het college dan net als Arnhem ook z.s.m. op zoek naar alternatieve toegangssystemen die niet in strijd zijn met de privacy-regelgeving of overweegt u dan het omgekeerd inzamelen toch weer ter discussie te stellen en de grijze container te behouden cq weer in te voeren? 

Nb: Bij de gemeente Arnhem is men bevreesd dat door de ondergrondse containers open te zetten er een risico zou bestaan dat er extra hoeveelheden bedrijfsafval en afval van huishoudens buiten Arnhem in de ondergrondse containers worden gedumpt.

Wij zien uw reactie graag z.s.m. tegemoet.

Hoogachtend,

Namens Lokaal Hengelo,        

Leo Janssen, 

Fractievoorzitter