Vragen over het verlopen van bestemmingsplan Hengelo Noord

Vanuit diverse bronnen kregen we signalen dat de bestemmingsplannen niet op tijd worden verlengd. Iedere 10 jaar moeten de bestemmingsplannen worden geactualiseerd maar op één of andere manier is dat voor Hengelo Noord (de Hasseler Es en Slangenbeek) niet gebeurd. Waarom niet?  Dit kan wel betekenen dat de betaalde leges, vanaf de datum 20 maart 2017, door inwoners teruggevorderd kan worden. We willen graag weten waarom er plannen niet aangepast en geactualiseerd zijn. Daarom zijn er deze week vragen gesteld aan het college van B&W. .door LokaalHengelo de enige échte lokale oppositiepartij in Hengelo.

Vragen aan het college van B&W

Datum                   :  23 augustus 2017

Behandeld door     :  L.F.M. Janssen

Betreft                   :   Vragen over het verlopen van bestemmingsplan Hengelo Noord + gevolgen

Geacht College,

In de Wet ruimtelijke ordening die op 1 juli 2008 in werking is getreden is expliciet vastgelegd dat gemeenten hun bestemmingsplannen elke tien jaar dienen te herzien.

Wordt daar niet (tijdig) aan voldaan, dan vervalt voor het betreffende plangebied de bevoegdheid tot invordering van ‘rechten terzake van na dat tijdstip door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten die verband houden met het bestemmingsplan’. Ofwel heeft dit consequenties voor de te innen leges en/of de ten onrechte geheven leges.

Het bestemmingsplan Hengelo Noord, welke definitief is vastgesteld in 2007, is op 20 maart 2017 verlopen. Wij hebben begrepen (navraag gedaan) dat er momenteel gewerkt wordt aan de herziening van dit bestemmingsplan. Er zullen twee bestemmingsplannen voor terug komen. –

  • een bestemmingsplan voor de Hasseler Es, dat al ter inzage heeft gelegen;
  • een bestemmingsplan voor de Slangenbeek, waar nog aan gewerkt wordt.

Het is voor ons onduidelijk waarom het bestemmingsplan Hengelo Noord niet eerder is geactualiseerd daarom hebben wij de volgende vragen aan u.

  1. Kunt u ons aangeven waarom het bestemmingsplan HengeloNoord als enige substantieel vigerend bestemmingsplan nog niet conform de termijn van tien jaar is geactualiseerd? Wat is de motivatie daartoe en wanneer verwacht u dat het plan alsnog definitief wordt? Waarom is deze omissie niet met de gemeenteraad gecommuniceerd?
  2. Kunt u ons aangeven wat de consequenties (bv. financieel) zijn van het niet actueel maken van het bestemmingsplan Hengelo Noord? Bijvoorbeeld, betekent het, dat er geen leges zijn geïnd en als dat wel zo is, kunnen deze dan worden teruggevorderd? Hoeveel geld is hiermee in totaal gemoeid en om hoeveel gevallen sinds 20 maart 2017 gaat het?
  3. Als het mogelijk is om de reeds betaalde leges terug te vorderen worden de inwoners hiervan dan op de hoogte gesteld en/of worden diegenen  hierover actief benaderd? Zo nee, waarom niet?
  4. Wij hebben begrepen dat het bestemmingsplan Hengelo Noord in twee delen gesplitst gaat worden. Waarom wordt dit gedaan? Heeft dit te maken met de kwestie van het huidige bestemmingsplan m.b.t. de Toermalijn en zo ja waarom?
  5. De nieuwe Omgevingswet is wederom uitgesteld. Nu tot 2022. Was de nieuwe Omgevingswet, die eigenlijk al in 2018 zou ingaan, de reden om het bestemmingsplan Noord nog niet te actualiseren? En zo ja, wat was daarvan dan precies de reden(en)? Graag uitleg hierover.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

 

Hoogachtend,

 

Namens LokaalHengelo,

Leo Janssen,

Fractievoorzitter